މަރުޙަބާ
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް


ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންބަރ: 2012/5 ޤަރާރުން މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވާ ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އާބާދީއަށް ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ތިމާވެއްޓަށް އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ޚިދްމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 18 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހު އުފައްދަވާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޖުމްލަ 151 ރަށެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދެއެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ 151 އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށަށް، އެއީ ޖުމްލަ އާބާދީގެ %70 ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

parallax background
May 17, 2017

ފެނަކަ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ބާރުގައި ހިމެނޭ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސާރވިސްއާއި ގުޅިގެން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން “ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް” މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ފެނަކައިން މުޅި ރާއްޖޭގައި 148 އިންޖީނުގެއިން ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުގައި […]
February 20, 2017

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އިންތިޙާބް ކޮށްފި

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ރިކްރިއޭޝަން ކުލަބްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ ކުރިއަށް އޮތް އެއްއަހަރުދުވަހަށް މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު އިންތިޙާބް ކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ބޭއްވި މި އިންތިޙާބުގައި ރައީސާގެ މަޤާމަށް […]
February 12, 2017

ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސްރީލަންކާ އަށް ފޮނުވާ 10މީހުންނާއި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޯރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ( ޕޮއިސްޑް ) ގެދަށުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ސްރީލަންކާއަށް ފުރާ މުވައްޒިފުންނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް […]