ހަތަރު ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ހަވާލުކޮށްފި
February 7, 2017
ނޫސް ބަޔާން – އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިނގައިދިޔަ ކަރަންޓުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅޭ
February 12, 2017

ޓްރެއިނިނގް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ސްރީލަންކާ އަށް ފޮނުވާ 10މީހުންނާއި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި


ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑްސް ފޯރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ( ޕޮއިސްޑް ) ގެދަށުން ހިންގާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް  ސްރީލަންކާއަށް ފުރާ މުވައްޒިފުންނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ސޭލެކްސް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ސޮރީލަންކާގައި ފެބްރުއަރީ 13 އިން ފެބްރުއަރީ 18 އަށް އިންތިޒާމްކުރާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ 10 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވާނެއެވެ.  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ހެޑް އޮފީހުގައި މިއަދު  ބޭއްވެވި  މި ބައްދަލުވުމުގައި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަރީފް ވަނީ ކޯހުގެ ބައިވެރިން ކޯހުގެ ބޭނުން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފުމަށާއި ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަންވާނީ  މީހުންގެ ޤަދަރު ލިބޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނަސޭހަތާއި އިރުޝާދު ދެއްވާފައެވެ.

Date Posted : February 12, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *