Agreement signed to supply cables to Ha. Dhidhdhoo and N. Kendhikulhudhoo
October 23, 2016
ފެނަކައިން “ހަބޭސް 3 ” ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ދ.ކުޑަހުވަދޫ ގައި ކުޑަކުދިން ގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
December 1, 2016

MD Shareef and Team meets with M. Dhiggaru Council


Managing Director, Mr. Ahmed Shareef of Fenaka Corporation Limited has today met with the island Council of M. Dhiggaru. Meeting held today was to address the issues between both parties whilst providing the service of electricity to M. Dhiggaru.

In the meeting, Issues regarding the current electrical situation of the island as well as the difficulties faced regarding the current situation was discussed.

In response to the issues addressed Managing Director Ahmed Shareef ensured a speedy solution will be provided with in a short time frame. He also mention that fenaka is committed to fulfilling the 24hrs Electricity guaranteed pledge and gave many thanks to His Excellency President Mr. Abdulla Yameen Abdul Qayoom.

The meeting was also attended by Mr. Sinan Moosa, Director (Operations & Services Division), and Mr. Abdulla Mauroof, Deputy Director (Procurement & Logistics Division).

Date Posted : October 24, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *